Pages Navigation Menu

สร้างผลงาน ประสานสิบทิศ คิดเพื่อประชาชน

เรื่องเล่าจากหมอกมล เดือนพฤษภาคม 2560

Posted by on เม.ย. 29, 2017 in Featured, เรื่องเล่าจากหมอกมล | 0 comments

สวัสดีครับ เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว...

Read More

เรื่องเล่าจากหมอกมล-ผลการประชุมคณะกรรมการควบคุมคุณภาพ เดือนมีนาคม 2559

Posted by on เม.ย. 18, 2017 in ข่าว-บทความ, เรื่องเล่าจากหมอกมล | 0 comments

สวัสดีครับ อาจห่างหายจดหมายข่าวไปบ้าง เนื่องจากคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานของ สป.สช.ยังไม่ครบองค์ประกอบ...

Read More

เรื่องเล่าจากหมอกมล-ผลการประชุมเดือนธันวาคม 2558

Posted by on เม.ย. 18, 2017 in ข่าว-บทความ, เรื่องเล่าจากหมอกมล | 0 comments

เป็นการประชุมครั้งที่ 12/2558 และเป็นครั้งสุดท้ายของคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน ชุดที่ 3 (พ.ศ.2554-2558)...

Read More

ข่าวจากใจหมอกมล ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558

Posted by on เม.ย. 18, 2017 in เรื่องเล่าจากหมอกมล | 0 comments

เดือนตุลาคม 2558 ที่ผ่านมางานบริการทันตกรรมถูกผู้ป่วยร้องเรียนการรับบริการเข้ามา 2 รายครับ ผมขอสรุปเหตุการณ์เผื่อเป็น CASE STUDY...

Read More