Pages Navigation Menu

สร้างผลงาน ประสานสิบทิศ คิดเพื่อประชาชน

เกี่ยวกับชมรม

ความเป็นมา

การจัดระบบบริการทันตสุขภาพระดับจังหวัดเป็นภารกิจที่จำเป็นจะต้องดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาการเจ็บป่วยด้วยโรคในช่องปากของประชาชนซึ่งเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญปัญหาหนึ่ง ทันตแพทย์ที่ปฏิบัติงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็นผู้รับผิดชอบภารกิจดังกล่าวโดยมีบทบาทหน้าที่กำกับดูแลบริการทันตสาธารณสุขเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม การจัดทำวิจัย พัฒนาประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางทันตสุขภาพที่เหมาะสมกับวัย สร้างเครือข่ายและพัฒนาความเข้มแข็งของประชาชน ชุมชนและองค์การที่เกี่ยวข้องผลักดันและสนับสนุนให้เกิดนโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อทันตสุขภาพในระดับพื้นที่ ตลอดจนพัฒนาวิชาการด้านทันตสาธารณสุขร่วมจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์(ทันตสาธารณสุข) และความร่วมมือในการผลิตทันตบุคลากรหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาทันตสาธารณสุข นอกจากนั้นยังมีหน้าที่รับแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนจากการจัดบริการทันตกรรมรวมทั้งประสานเครือข่ายอีกด้วย เพื่อให้เกิดการพัฒนางานทันตสาธารณสุขในทุกจังหวัดให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขที่สามารถเชื่อมโยงกันเป็นระบบ

จากข้อมูลการสำรวจปีพ.ศ.๒๕๕๘ พบว่ามีทันตแพทย์ปฏิบัติงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั้งสิ้น ๑๓๙  คนโดยมีอายุระหว่าง  ๒๕-๒๙ปี  จำนวน๔๒ คน, ๓๐-๓๙ ปีจำนวน ๒๖  คน, ๔๐-๔๙ ปีจำนวน๔๖ คน และ๕๐-๕๙ ปี  จำนวน ๒๕  คน  นอกจากนี้ยังมี ๑๕จังหวัดจาก ๗๖จังหวัดที่ไม่มีทันตแพทย์ปฏิบัติงานประจำในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดซึ่งต้องให้ทันตาภิบาลหรือ ทันตแพทย์ในรพช./รพท./รพศ.มาช่วยปฏิบัติงานแทน

เนื่องจากลักษณะงานที่ยุ่งยากซับซ้อนและต้องใช้ความรู้ความสามารถประสบการณ์สูงจึงมีความจำเป็นต้องพัฒนาศักยภาพทันตแพทย์ที่ปฏิบัติงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภายใต้การรวมตัวกันเป็นชมรมทันตแพทย์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอย่างต่อเนื่อง  ให้มีขวัญกำลังใจและแรงจูงใจในการใช้ศักยภาพปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ และเพื่อระดมสมองให้เกิดแผนแม่บท (๒๕๖๑-๒๕๖๕) ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐ ปี  และThailand ๔.๐

วิสัยทัศน์  : สร้างสรรค์ผลงาน  ประสานสิบทิศ   คิดเพื่อประชาชน

CoreValue :DentSSJ

D  คือ  Different  สร้างความแตกต่าง                        ตรงกับ Originality (O) สร้างสรรค์สิ่งใหม่

E  คือ  Edutainment  สร้างสาระอย่างบันเทิง

N  คือ  Neat   ปราณีต

T  คือ  Take  Care  ดูแลประชาชนและบุคลากร                      ตรงกับ People Centered Approach

S  คือ  Specialist   มืออาชีพ มีวินัยในตนเอง                          ตรงกับ Mastery ภาวะผู้นำ

S  คือ   SMART Leadership                                   ตรงกับ Humility อ่อนน้อมถ่อมตนและ Mastery ภาวะผู้นำ

J  คือ  Joint  ร่วมมือร่วมใจประสานและเชื่อมโยงสู่ประชาชน         ตรงกับ People Centered Approach

บทบาท ภารกิจชมรม 

  1. พัฒนา สนับสนุนให้เกิดนโยบาย ยุทธศาสตร์ในด้านงานทันตสาธารณสุขที่เหมาะสมกับบริบทของภูมิภาค
  2. ส่งเสริมให้ระบบทันตสาธารณสุข และทรัพยากรด้านทันตสุขาภาพมีความเข้มแข็ง  และมีคุณภาพ  โดยการมีส่วนร่วมของ  ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในทุกมิติ
  3.   สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านทันตสุขภาพ  เพื่อการเรียนรู้ร่วมกัน
  4. เสริมสร้างศักยภาพทันตบุคลากรในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดให้สามารถบริหารจัดการให้เกิดระบบทันตสาธารณสุขที่มี  ประสิทธิภาพสูงสุด  ในบริบทพื้นที่จังหวัด

ข้อบังคับชมรม

Download เอกสาร pdf :ข้อบังคับชมรม