กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 76 จังหวัดปรับปรุง ลำดับ จังหวัด เพศ ชื่อหัวหน้ากลุ่มงาน/รักษาการ เบอร์โทร มือถือ Email ประเภท ระดับ ตำแหน่ง ในกลุ่มงาน สถานะ การทำงาน เป็นผู้ประสาน งานข้อมูล วัน/เดือน/ปีเกิด Line ID วันที่ปรับปรุง ข้อมูล

เขต {{t.khet}}-{{t.pvcode}}{{t.pvname}} {{t.ssjsize}} เพิ่มข้อมูลทันตแพทย์ ทันตาภิบาล นักวิชาการ สสจ. อัพเดทล่าสุด : {{t.cont_update}}

: หัวหน้าฝ่าย : เป็นผู้ประสานงานข้อมูล : กรรมการชมรม
ปรับปรุง ลำดับ จังหวัด เพศ ชื่อหัวหน้ากลุ่มงาน/รักษาการ เบอร์โทร มือถือ Email ประเภท ระดับ ตำแหน่ง ในกลุ่มงาน สถานะ การทำงาน เป็นผู้ประสาน งานข้อมูล วัน/เดือน/ปีเกิด Line ID วันที่ปรับปรุง ข้อมูล
{{k + 1}} เขต{{v.khet}}-{{v.pvname}}
ปรับปรุง
{{v.dentname}} ปรับปรุง
{{v.job}} ปรับปรุง
{{v.birthyear| limitTo : 10|date}} ปรับปรุง
{{v.dateupdate| limitTo : 10|date}}
เขต/จังหวัด
เขต{{model.khet}}-{{model.pvname}}[{{model.pvcode}}]
ชื่อ - นามสกุล ***
เพศ ***
เบอร์โทรมือถือ ***
E-mail***
วัน/เดือน/ปีเกิด ***
ประเภท ***
ระดับ ***
ตำแหน่งในกลุ่มงาน ***
สถานะการทำงาน ***
เป็นผู้ประสานงานข้อมูล (ถ้าเป็นให้ติ้ก /)
Line ID (ถ้ามี)

ปรับปรุง ลำดับ จังหวัด เบอร์โทรที่ทำงาน มีคลินิกทันตกรรม (มี=1)  ทพ.(จำนวน) ทภ.(จำนวน) ผช.(จำนวน) นวก.(จำนวน) อื่นๆ(จำนวน) วันที่ปรับปรุงข้อมูล
ปรับปรุง ลำดับ จังหวัด เบอร์โทรที่ทำงาน มีคลินิกทันตกรรม (มี=1)  ทพ.(จำนวน) ทภ.(จำนวน) ผช.(จำนวน) นวก.(จำนวน) อื่นๆ(จำนวน) วันที่ปรับปรุงข้อมูล
{{k + 1}} เขต{{v.khet}}-{{v.pvname}} {{v.tel}} ปรับปรุง {{v.isclinic}} ปรับปรุง {{v.dentistnum}} ปรับปรุง {{v.tuntanum}} ปรับปรุง {{v.assistnum}} ปรับปรุง {{v.vichakannum}} ปรับปรุง {{v.others}} ปรับปรุง {{v.dateupdate| limitTo : 10|date}}

Copyright © Programmer: Pipat Prompaung IT Chaiyaphum.